[ Tiếng Việt kéo xuống dưới ]

Click Join Now (orange button below) to register an account. We have the following options available to you:

1. This website is designed exclusively for VCOSA members, including spinning mills and affiliated businesses operating in many other fields related to the spinning industry. If you are a member of VCOSA, you can completely register and have a free annual account. Each member will be granted 3 VIP Accounts. After finishing the registration, VCOSA will contact you to complete the VIP access account.

VIP account will have full access to data on the website: vietnamyarnprice.com.

2. If you are not a member of VCOSA but are interested in the spinning industry, you can register to upgrade to a VIP from a Basic account. After that, you can also refer detailed information displayed on the website and download historical price data. Please contact us or HOTLINE +84-902 379 490 for further support.

3. If you are not a member of VCOSA and are doing business in the spinning industry, but only interested in the domestic market, you can also register and have a free account for 24 hours. After that, within 24 hours from the moment you share (contribute) the price of your products, you can keep using all the features available for the free plan (basic account). The benefits and conditions are as follows:


ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Nhấn Join Now (nút màu cam bên dưới) để đăng ký tài khoản. Chúng tôi có sẵn các lựa chọn cho bạn cụ thể như sau:

1. Trang web này được thiết kế dành riêng cho hội viên VCOSA, bao gồm các DN sản xuất sợi và DN liên kết hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác có liên quan đến ngành sợi. Nếu bạn là hội viên của VCOSA, bạn hoàn toàn có thể đăng ký và có tài khoản miễn phí thường niên. Mỗi hội viên sẽ được cấp 3 tài khoản VIP. Sau khi hoàn tất đăng ký, nhân viên VCOSA sẽ liên hệ với bạn trong giờ hành chính để hoàn tất tài khoản truy cập VIP.

Tài khoản VIP sẽ có toàn quyền truy cập dữ liệu trên trang web vietnamyarnprice.com.

2. Nếu bạn chưa là hội viên của VCOSA nhưng có quan tâm đến ngành sợi, VCOSA có gói hỗ trợ nâng cấp lên tài khoản VIP. Lúc này, bạn cũng có thể xem được tất cả giá hiển thị trên trang web và tải xuống chi tiết giá cả, lịch sử giá. Hãy đăng ký và/hoặc liên hệ HOTLINE +84-902379490 để được hỗ trợ.

3. Nếu bạn chưa là hội viên của VCOSA và đang là đơn vị hoạt động trong ngành sợi, nhưng chỉ quan tâm đến thị trường trong nước, bạn vẫn có thể đăng ký và có tài khoản miễn phí trong 24 giờ. Chỉ bằng cách chia sẻ (đóng góp) giá sợi của DN bạn hoặc giá giao dịch thực tế mà bạn có mỗi ngày, bạn sẽ có thể sử dụng tài khoản phổ thông miễn phí trong thời gian 24 giờ. Với các quyền lợi và điều kiện: