[ Tiếng Việt kéo xuống dưới ]

Who we are?

The Vietnam Cotton and Spinning Association (VCOSA) is a non-governmental organization, established and operating under Decision No. 1225/QD-BNV dated October 27, 2010 of the Vietnam Ministry of Home Affairs on the basis of merging the Vietnam Cotton Association and Vietnam Spinning Association.

VCOSA is the legal representative for the member enterprises, spinning and affiliated industry. VCOSA’s mission is to promote the development of the spinning industry, contributing to the overall development of the textile and garment industry in Vietnam.

What we do?

VietnamYarnPrice, abbreviated as VYP, is one of products of VCOSA. VYP is built and developed according to the needs of members. VYP is operated and developed by members and enterprises (called users) by the information that users contribute everyday.

What kind of information that you can get from VYP?

 1. Fiber prices: cotton fiber, polyester fiber, semi-finished products from PE, visco fiber.
 2. Yarn prices: CD, CM, OE, TC, CVC, PE, Rayon, PC, Pe-Rayon… Multi yarn count.
 3. Yarn prices for weaving or knitting.
 4. Prices of fibers and yarns of various types and specifications contributed by users from Vietnam.
 5. Prices of fibers and yarns of various types and specifications contributed by users from abroad.
 6. Historical data from 3-10 years.
 7. Range of volatile price in 1 day, 1 week and 1 month for fibers and yarns.
 8. Chart of price movements over each period.
 9. Document download in EXCEL/PDF.

How we do?

What benefits user get from VYP?

Where is the price data source?

 1. Yarn prices are shared and contributed by users in Vietnam and other countries.
 2. Prices are referenced from international market.
 3. Prices are referenced from domestic market of China, India, Pakistan, Bangladesh.

VỀ CHÚNG TÔI

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam, viết tắt là VCOSA, là một tổ chức Phi Chính phủ, được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 1225/QĐ-BNV ngày 27/10/2010 của Bộ Nội vụ trên cơ sở sáp nhập Hiệp hội Bông vải Việt Nam và Hiệp hội Sợi Việt Nam.

VCOSA là cơ quan đại diện hợp pháp cho cộng đồng các doanh nghiệp hội viên và ngành sản xuất sợi cũng như các lĩnh vực liên kết với ngành sợi. Sứ mệnh của VCOSA là thúc đẩy sự phát triển của ngành kéo sợi, đóng góp cho sự phát triển chung của ngành dệt may Việt Nam.

Chúng tôi làm gì?

VietnamYarnPrice, viết tắt là VYP, là một sản phẩm của VCOSA. VYP được xây dựng và phát triển theo nhu cầu của hội viên. VYP được vận hành và phát triển bởi chính các hội viên và doanh nghiệp (gọi là người dùng) nhờ vào thông tin mà người dùng đóng góp mỗi ngày.

Thông tin người dùng có thể tìm kiếm từ VYP gồm những gì?

Chúng tôi làm cách nào?

Thông tin người dùng được thụ hưởng từ VYP gồm những gì?

Dữ liệu giá được lấy nguồn từ đâu?

 1. Giá sợi do người dùng tại Việt Nam và các nước đóng góp chia sẻ.
 2. Giá tham khảo từ thị trường quốc tế.
 3. Giá tham khảo từ thị trường nội địa của các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh.